រំលងម៉ឺនុយទំព័រ

rhac clinic services cover

សម្រាប់អ្នកអប់រំ និងអ្នកជំនាញ

សូមស្វាគមន៍! ផ្នែកនេះ រ៉ាក់ធ្វើការរចនាឡើងសម្រាប់អ្នកអប់រំ/គ្រូបង្រៀន ដែលមានបំណងចង់ស្វែងយល់ និងទាញយកឯកសារសម្រាប់ជាជំនួយដល់ការបង្រៀនរបស់ខ្លួន។ ធនធាន និងសម្ភារៈអប់រំទាំងនេះត្រូវបានបែងចែកតាមអាយុសមស្រប ដែលមានកម្រិតបឋមសិក្សា (ថ្នាក់ទី 5 និងទី 6)កម្រិតមធ្យមសិក្សា (ថ្នាក់ទី 7 ដល់ទី 9) និងទុតិយភូមិ (ថ្នាក់ទី 10-12) និងមនុស្សពេញវ័យ។

វីដេអូអប់រំ