រំលងម៉ឺនុយទំព័រ

rhac clinic services cover

ចូលរួមជាមួយពួកយើងនិងស្វែងរកការងារផ្សេងៗ

រ៉ាក់បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៩៦ ជាមួយនឹងការប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នងការផ្តល់សេវាសុខភាពដែលមានគុណភាពជូនដល់ប្រជាជន។ រ៉ាក់ជាស្ថាប័នឈានមុខគេក្នុងការផ្តល់សេវាផ្នែកសុខភាពស្ត្រី សុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជប្រកបដោយគុណភាពនៅប្រទេសកម្ពុជា។

បញ្ជីការងារ