រំលងម៉ឺនុយទំព័រ

កម្រិតបឋមសិក្សាថ្នាក់ទី៥ និង ទី៦

មានសិស្សានុសិស្សជាច្រើននៅក្នុងកម្រិតមធ្យមសិក្សាស្វែងរកចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការអប់រំឿងផ្លូវភេទ។ ហេតុដូច្នេះគាត់គួរតែត្រូវទទួលបានការអប់រំ និងសិក្សាអំពីការប្រែប្រួលនៃរាងកាយក្នុងអំឡុងពេលនៃភាពពេញវ័យ។ បន្ថែមពីនេះ គាត់ក៏អាចមានឪកាសក្នុងការជជែកពិភាក្សា និងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទំនាក់ទំនង សេចក្តីស្រលាញ់ និងការទទួលខុសត្រូវ។ នៅទីនេះ យើងបានប្រមូលផ្តុំនូវការអនុវត្តល្អៗរបស់ សមាគម​ស៊ុយអែត​សម្រាប់​ការអប់រំ​សុខភាព​ផ្លូវភេទ​ (RFSU) សម្រាប់អ្នកអប់រំកម្រិតថ្នាក់ទី៥ និង ទី៦។

អត្តបទទាំងអស់

! មិនមានឯកសារ