រំលងម៉ឺនុយទំព័រ

កម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិថ្នាក់ទី១០ ដល់ ថ្នាក់ទី១២

តើ​អ្នក​ចង់​បាន​គន្លឹះ​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​ផែនការ​មេរៀន​សម្រាប់​ថ្នាក់​វិទ្យាល័យ​របស់​អ្នក​ដែរ​ឬ​ទេ? តើ​អ្នក​ចង់​បាន​វិធី​ជាក់ស្តែង​ដើម្បី​និយាយ​អំពី​បំណង​ប្រាថ្នា អន្តរកម្ម និង​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ឬ? ដើម្បី​និយាយ​អំពី​រាងកាយ ភេទ និង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​សិស្ស​នៅ​អនុវិទ្យាល័យ​

អត្តបទទាំងអស់

! មិនមានឯកសារ