រំលងម៉ឺនុយទំព័រ

JOB ANNOUNCEMENT: Provincial Project Coordinator One position base at Pursat

JOB ANNOUNCEMENT: Provincial Project Coordinator One position base at Pursat

អាជីព និងឱកាស
118

Reproductive Health Association of Cambodia (RHAC) is a leading NGO, working on sexual reproductive health, including maternal, newborn health, and HIV/ AIDS. RHAC is implementing projects in 19 Provinces in Cambodia, with HIV project’s coverage in 13 provinces. RHAC is currently seeking the talented and committed qualified Cambodian candidates to fill the position of Provincial Project Coordinator at Pursat.

Main Responsibilities

  • Manage HIV prevention project implementation among key population (MSM, TG &FEW) in the province through physical outreach, virtual outreach, PDI+, mobile outreach in different Hotspots and Entertainment Establishment.

  • Increase detection of new HIV cases among MSM, TG &FEW through effective scale up of HIV/STI testing and referral for treatment.

  • Provide capacity building for project staff and Outreach Worker on core services package, education methodology, finger prick testing, reporting/ recording, PDI+, HIV-Self testing and approaches to get KP involve in the project activities.

  • Prepare monthly/ quarterly plan and report, then submit on time.

  • Coordinate and collaborate with other RHAC projects staff, Health Officer, local authority and Entertainment Establishment.

 Requirements:

  • Bachelor or Master of public health or business management or human resource management or relevant degree.

  • Have experiences working in health or project coordinator preferred at least 4 years.

  • Ability to write and communicate in Khmer and English.

  • Be able to use Microsoft office (Word, Excel, Power point).

 How to Apply:

Please send CV with a cover letter, and state clearly about the position you want to apply, to RHAC’s HR Department: #5, St. 600, Sangkat Boeung Kak I, Khan Toul Kork, Phnom Penh; or via email: admin@rhac.org.kh. For any questions, please call: Tel: 023 882 046. For more information about RHAC, please visit: www.rhac.org.kh or RHAC’s Social Page.  The deadline for the application submission is by June 30, 2024 by 5:00PM.

អត្ថបទដោយ: RHAC

របៀបដាក់ពាក្យ

សូមផ្ញើ CV និង Cover Letter មកកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់យើង៖ admin@rhac.org.kh ឬចុចលើប៊ូតុងអនុវត្តខាងក្រោម។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលមើលទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើងឬទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ 012 235 712

មតិយោបល់