ព្រឹត្តិប័ត្រពត៌មាន

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់អង្គការរ៉ាក់ ប្រចាំឆ្នាំទី១លេខ២(តុលា-ធ្នូ ២០១៤) មាតិកា ១. អាសយដ្ឋ

img share
Log In   /   បង្កើតគណនីសំរាប់កិច្ចពិភាក្សា
search
ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន

25 May, 2017 11:13 PM

ទស្សនៈឆ្ពោះទៅរកឥរិយាថផ្លាស់ប្តូររបស់គ្រូចំពោះសិស្ស។ អ្នកគ្រូអក្សរ​សាស្រ្ត​​ខ្មែរ​ សែស សុខា បង្រៀន នៅ ថ្នា ក់ទី១០ នៃ​វិទ្យាល័យ ព្រះបិតាជាតិ ខេត្ត​កំពត បានចូលរួម...

24 May, 2017 10:19 PM

 មាតិកា៖ ទំព័រទី១    សុខភាពមនុស្សវ័យចំណាស់នៅកម្ពុជា ទំព័រទី២  ​  យើងតស៊ូមតិឱ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូលមុខវិជ្ជាអប់រំ... ទំព័រទី៣   ការបង្រៀនកម្មវិធីអប់រំបំណិនជីវិត... ទំព័រទី៤ &n...

05 May, 2017 01:21 AM

អង្គការរ៉ាក់ប្រាថ្នាផ្តល់ឲ្យអតិថិជននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ស្របតាមស្តង់ដារមានប្រសិទ្ធពលខ្ពស់ និងព្រមទាំងទទួលបានការពេញចិត្តពីសំណាក់អតិថិជន។  យើងលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាជននៅតាមសហគមន៍ឲ្យកាន់តែល្អប...

05 May, 2017 12:46 AM

ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តការបង្រៀនបំណិនជីវិតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពល្អ អង្គការរ៉ាក់បានធ្វើការចងក្រងសំណួរដែលប្រមូលបានពីលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលាបឋមសិក្សា អនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ ចំនួន ៤០១...

03 May, 2017 09:32 PM

វាគឺជាចាំបាច់ក្នុងការកែសម្រួលកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត CSE ដើម្បីឲ្យសមស្របទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងឆ្លើយតបទៅនឹងតថភាពរបស់យុវវ័យកម្ពុជា និងដើម្បីជួយពួកគេឲ្យមានសមត្ថភាពចេះដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅដំណាក់កាល...

16 November, 2016 07:15 PM

 មាតិកា៖ ទំព័រទី១    ការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាបន្ទាប់ពីការទទួលការអប់រំបំណិនជីវិត ទំព័រទី២    វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវេជ្ជសាស្រ្តបន្ត ទំព័រទី៣   សកម្មភាពរបស់អង្គការរ៉ាក់...

16 November, 2016 06:41 PM

អង្គការ​ថែទាំ​សុខភាព​គ្រួសារ​កម្ពុជា (រ៉ា​ក់) ​គឺជា​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល ដែល​បាន​ផ្តល់សេវាកម្ម និងព័ត៌មានសុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទជូនប្រជាជន។...

02 August, 2016 08:43 PM

របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ របស់អង្គការរ៉ាក់។ អង្គការរ៉ាក់បានចូលរួមលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាជនកម្ពុជា ជាពិសេសក្រុមងាយរងគ្រោះដូចជាកម្មកររោងចក្រ អ្នកធ្វើការកន្លែងកម្សាន្ត...

02 August, 2016 08:32 PM

 មាតិកា៖ ទំព័រទី១    សន្និបាតប្រចាំបីឆ្នាំរបស់អង្គការរ៉ាក់ ទំព័រទី២   ពិធីប្រគល់កង់ដល់ក្រុមទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ ទំព័រទី៣   សកម្មភាពរបស់អង្គការរ៉ាក់...

16 February, 2016 01:19 AM

មាតិកា៖ ទំព័រទី១    ទិវាអន្តរជាតិស្តីពីការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព និងស្របច្បាប់ ទំព័រទី២    សិក្ខាសាលាស្តីពីការដាក់បញ្ចូលសិទិ្ធសុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ ទំព័រទី៣   សកម្មភ...
prev12next

(+៨៥៥)  ១០ ​៨១២ ​៨១២
(+៨៥៥) ៨៩ ៣៣៣ ៩៩០
(+៨៥៥) ៨៨ ៧ ១០៧ ១០៧
(+៨៥៥) ៣៨ ៦ ១៧ ១៧ ១ ៧
(+៨៥៥) ១២ ៩៩៩ ១៧០
More
ចំណេះដឹងសុខភាពយុវវ័យ
មតិយោបល់
* កន្លែងចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
*
*
*
*
*
© ២០១៦ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ Reproductive Health Association Of Cambodia (RHAC)
រចនា ដោយ សើវីង វែប សឹលូសិន
ចំនួនអ្នក ចូលទស្សនា 00785311