សុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ

កំពង់រៀបចំ។    

img share
Log In   /   បង្កើតគណនីសំរាប់កិច្ចពិភាក្សា
search
សុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ

07 December, 2016 08:10 PM

“​ការពិត​ដែល​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​”​...

05 April, 2016 10:28 PM

ការមានផ្ទៃពោះដោយចៃដន្យ គឺជាការមានផ្ទៃពោះដែលមិនចង់បាន ឬមិនបានគ្រោងទុក ឬមិនមានផែនការត្រឹមត្រូវ។ ការមានផ្ទៃពោះដោយចៃដន្យអាចកើតឡើងដោយ៖...

09 March, 2016 07:13 PM

សេចក្ដី​ព្រួយបារម្ភ​អំពី​ដំណើរការ​ផ្លូវភេទ​៖ ១. ក្នុងដំណាក់កាល​ណាមួយ មនុស្ស​ជាច្រើន​មានការ​ព្រួយបារម្ភ​ថា​តើ​ចម្លើយ​តប​ផ្លូវភេទ​របស់គេ មានដំណើរ​ការ​តាម​ធម្មតា​ដែរ ឬ​យ៉ាងណា​? ការព្រួយបារម្ភ​ភាគច...

16 February, 2016 01:40 AM

សហព័ន្ធ​ផែនការ​គ្រួសារ​អន្តរជាតិ (IPPF) ធ្វើ​ការងារ​ដើម្បី​ជម្រុញ​សិទ្ធិ​ផ្លូវភេទ និង​សិ​ទិ្ធ​បន្ត​ពូជ​សំរាប់​មនុស្ស​គ្រប់ៗ​រូប​។ IPPF ទទួលស្គាល់ និង​ជឿថា​សិទ្ធិ​ផ្លូវភេទ​គឺជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​សិ​ទិ្ធ​មនុ...
prev123next

(+៨៥៥)  ១០ ​៨១២ ​៨១២
(+៨៥៥) ៨៩ ៣៣៣ ៩៩០
(+៨៥៥) ៨៨ ៧ ១០៧ ១០៧
(+៨៥៥) ៣៨ ៦ ១៧ ១៧ ១ ៧
(+៨៥៥) ១២ ៩៩៩ ១៧០
More
ចំណេះដឹងសុខភាពយុវវ័យ
មតិយោបល់
* កន្លែងចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
*
*
*
*
*
© ២០១៦ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ Reproductive Health Association Of Cambodia (RHAC)
រចនា ដោយ សើវីង វែប សឹលូសិន
ចំនួនអ្នក ចូលទស្សនា 00785350