តំបន់គ្របដណ្តប់

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ សកម្មភាពអង្គការរ៉ាក់បានគ្រប់ដណ្តប់ប្រជាជនជាសរុបប្រមាណជាង ៥,៤លាននាក់

img share
Log In   /   បង្កើតគណនីសំរាប់កិច្ចពិភាក្សា
search
តំបន់គ្របដណ្តប់
នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ សកម្មភាពអង្គការរ៉ាក់បានគ្រប់ដណ្តប់ប្រជាជនជាសរុបប្រមាណជាង ៥,៤លាននាក់
នៅក្នុងស្រុកប្រតិបត្តិចំនួន ២៨ នៅក្នុង ១០ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេស។

ចំនូនប្រជាជនគោលដៅដែលអង្គការរ៉ាក់បានធ្វើសកម្មភាពៈ
  • ចំនួនប្រជាជនស្រីនិងប្រុសសរុប                ៥.៤ លាន
  • ចំនួនយុវវ័យ(សិស្សសាលា)                        ៣២.១៥០
  • ចំនួនស្រ្តីធ្វើការនៅកន្លែងកម្សាន្តសប្បាយ     ៦.២៨៦
  • ចំនួនអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍         ១.៨២៤
  • ចំនួនកម្មកររោងចក្រ                              ៨៤.២៨២   
  • ចំនួនប្រជាជនក្រីក្រ                               ៣៥១.៦៨១

 
(+៨៥៥)  ១០ ​៨១២ ​៨១២
(+៨៥៥) ៨៩ ៣៣៣ ៩៩០
(+៨៥៥) ៨៨ ៧ ១០៧ ១០៧
(+៨៥៥) ៣៨ ៦ ១៧ ១៧ ១ ៧
(+៨៥៥) ១២ ៩៩៩ ១៧០
More
មតិយោបល់ :
* កន្លែងចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
*
*
*
© ២០១៦ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ Reproductive Health Association Of Cambodia (RHAC)
រចនា ដោយ សើវីង វែប សឹលូសិន
ចំនួនអ្នក ចូលទស្សនា 00785328